Friday, April 17, 2015

Dịch vụ kế toán và sử dụng chứng từ kế toán

congtyvinasc @ nguontinviet.com

Điều 22. Quản lý, sử dụng chứng từ kế toán


1.Thông tin, số liệu trên chứng từ kế toán là căn cứ để ghi sổ kế toán.


2. Chứng từ kế toán phải được sắp xếp theo nội dung kinh tế, theo trình tự thời gian và bảo quản an toàn theo quy định của pháp luật.


3. Chỉ cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới có quyền tạm giữ, tịch thu hoặc niêm phong chứng từ kế toán. Trường hợp tạm giữ hoặc tịch thu thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải sao chụp chứng từ bị tạm giữ, bị tịch thu và ký xác nhận trên chứng từ sao chụp; đồng thời lập biên bản ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng từ kế toán bị tạm giữ hoặc bị tịch thu và ký tên, đóng dấu.


4. Cơ quan có thẩm quyền niêm phong chứng từ kế toán phải lập biên bản, ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng từ kế toán bị niêm phong và ký tên, đóng dấu.


Mục 2: TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ SỔ KẾ TOÁN


Điều 23. Tài khoản kế toán và hệ thống tài khoản kế toán


1. Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính theo nội dung kinh tế.


2. Hệ thống tài khoản kế toán gồm các tài khoản kế toán cần sử dụng. Mỗi đơn vị kế toán phải sử dụng một hệ thống tài khoản kế toán.


3. Bộ Tài chính quy định cụ thể về tài khoản kế toán và hệ thống tài khoản kế toán.


Điều 24. Lựa chọn áp dụng hệ thống tài khoản kế toán


The post Dịch vụ kế toán và sử dụng chứng từ kế toán appeared first on WebRaoVat.com, đăng tin quảng cáo miễn phí.
Đăng ký: Bản tin Mua Bán

Nguồn tin Việt

0 comments:

Post a Comment

Bạn Nên Xem:

Bài Viết Liên Kết

Đọc Thêm

Tìm kiếm...

Translate

Thảo Mộc Garden