Friday, April 3, 2015

Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm gì với doanh nghiệp

hanoinhoe170 @ nguontinviet.com

Tại điều 14 và 15 dự thảo Luật Doanh Nghiệp (LDN) đã có một sự thay đổi lớn khi quy định: “Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật có quyền, nhiệm vụ, nghĩa vụ như nhau và Điều lệ công ty phải quy định cụ thể số lượng và chức danh quản lý của các đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh (Khoản 1 Điều 14, Dự thảo)


trach-nhiem-cua-nguoi-duoc-cong-ty-uy-quyen


Như vậy theo luật định ,Nhà nước sẽ chỉ quản lí về số lượng và chức danh quản lí của các đại diện theo Pháp luật của doanh nghiệp.Đồng thời cũng khẳng định rõ bản thân người đại diện cũng phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 điều 15 tại LDN.


Đối với LDN năm 2005 “công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần chỉ có duy nhất một người đại diện theo pháp luật”,thì nay đã có sự chuyển biến mới.đây là một sự thay đổi đáng kể. Bởi nó không chỉ cho phép doanh nghiệp toàn quyền quyết định số lượng người đại diện theo pháp luật trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp,đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn,bị đơn,người có quyền lợi,nghĩa vụ liên quan trước trọng tài,Tòa án,và các quyền nghĩa vụ khác liên quan đến pháp luật.


Trong xu thế hội nhập toàn cầu hóa kinh tế quốc tế,quy định này không những tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh chóng hội nhập nhanh hơn,tận dụng được mọi cơ hội kinh doanh. Đồng thời gỡ rối cho doanh nghiệp trong trường hợp người đại diện duy nhất của doanh nghiệp bất hợp tác. Nếu như vấn đề được giải quyết bởi nhiều người hơn một người,thì sự lạm quyền hay bất hợp tác sẽ bị vô hiệu hóa.


Tuy nhiên,nếu như một doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật thì nội bộ doanh nghiệp cần có sự phân công rõ ràng thẩm quyền và trách nhiệm,tránh việc chồng chéo,phải đạt được hiệu quả trong quản lí. Đứng trước khía cạnh phải đảm bảo an toàn trong giao dịch và quyền lợi của đối tác doanh nghiệp.


LDN đã đưa ra quy định trong trường hợp doanh nghiệp đăng kí có hơn một người đại diện pháp luật như sau: (i) Quy định rõ: “Trong trường hợp doanh nghiệp có hơn một người đại diện theo pháp luật thì thẩm quyền của từng người đại diện theo pháp luật phải được thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn… ngày, kể từ ngày có quyết định cử người đại diện theo pháp luật”. (ii) Xác định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong giao dịch với chủ thể khác: “Mọi quy định hạn chế của công ty về phân công thẩm quyền giữa những người đại diện theo pháp luật của mình đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba”.


Hoặc cụ thể hơn: “Trường hợp người đại diện theo pháp luật xác lập giao dịch vượt ngoài thẩm quyền đại diện được phân công theo quy định của công ty với người thứ ba, thì giao dịch đó vẫn có giá trị đối với doanh nghiệp được đại diện, người đại diện sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp với doanh nghiệp, trừ trường hợp, người thứ ba biết hoặc phải biết người đại diện đó không có thẩm quyền xác lập giao dịch với mình”.


Dịch vụ chuyên nghiệp của Phamlaw:HOTLINE: 0973.93.8866


The post Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm gì với doanh nghiệp appeared first on WebRaoVat.com, đăng tin quảng cáo miễn phí.
Đăng ký: Bản tin Mua Bán

Nguồn tin Việt

0 comments:

Post a Comment

Bạn Nên Xem:

Bài Viết Liên Kết

Đọc Thêm

Tìm kiếm...

Translate

Thảo Mộc Garden